Onderzoek ds+V 2005

In 2005 heeft de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Rotterdam in samenwerking met de deelgemeente Prins Alexanderpolder het Wollefoppenpark onderzocht.
Benadrukt is het belang van:
-          de verbindingen met de naastliggende recreatiegebieden: Rottemeren en Zevenhuizerplas
-          goede structuur wandelpaden
-          genieten van rust en natuur
-          de thema’s in het park (weide, bos en heemtuin) zijn sterk en bieden afwisseling
-          veel sport en spelmogelijkheden
-          hoofdstructuur park is helder en eenvoudig
 
Uit dit onderzoek is de gebleken dat het aantasten van het Wollefoppenpark niet wenselijk is. Tevens zijn hierdoor enkele verbeteringen en de noodzaak van groot onderhoud aangegeven.
In het verleden is het park extensief onderhouden.
 
Toenertijd berekend is een bedrag van 1.250.000,= euro excl. btw voor onderstaande ingrepen:
-          sloop gehele doolhofgebied
-          herinrichting doolhofgebied met gras, (fruit)bomen, bankjes, voetpad en verbeteren bussluis
-          opknappen hoofdpaden structuur
-          verbeteren aansluitingen van paden op Wollefoppenweg
-          nieuw fietspad vanaf Wollefoppenweg tot aan metro Ambachtsland aan oostzijde dijkje
-          aansluiting paden op Nessebos verbeteren
-          renoveren parkbos en trapveldje
-          extra entree Orion aanzuidzijde
-          betere inbedding Taka-Tuka land en eventueel verkoop grond aan Taka-Tuka land
-          eventueel verkoop stukje grond tegen Wollefoppenweg aan Xerxes
-          i.s.m. gemeente Zevenhuizen herinrichting van Wollefoppenweg
-          i.s.m. Recreatieschap Rottemeren verbeteren verbindingen tussen Zevenkamp en Zevenhuizerplas
 
Met de sloop van het doolhofgebied is reeds een start gemaakt. De deelgemeente heeft budget vrijgemaakt om het doolhofgebied te herinrichten. Op de website van de deelgemeente is de nieuwe herinrichting te bekijken. Naar verwachting start de verdere sloop op 11 september 2008 en is de nieuwe inrichting voltooid in december 2008.
 
Ook zullen de hoge populieren van de dijken in de loop van de tijd vervangen worden door iepen. Nadere informatie over de uitvoering is te verkrijgen bij de deelgemeente.